<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 靈修工具

 

靈修工具

 

聖經簡介
聖經導讀
各版本英文聖經
好棒讀經工具
聖經字句查詢
主題查經
中英文聖經下載
查經資料
經卷縮寫列表

 

溫哥華基督徒短期宣教訓練中心
Vancouver Chinese Christian Short-Term Mission Training Centre